Репозитарії ЗВО України

Вінницька область

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
https://library.vspu.edu.ua/repozitarij/repozit/html/repozit_danni.htm

Вінницький національний аграрний університет
http://repository.vsau.org/

Вінницький національний технічний університет
http://ir.lib.vntu.edu.ua

Волинська область

Луцький національний технічний університет
http://lib.lntu.edu.ua/

Волинський національний університет імені Лесі Українки
https://evnuir.vnu.edu.ua/

Дніпропетровська область

Дніпровський державний технічний університет
http://www.dstu.dp.ua/Portal/WWW/Repository/TreeView/libraryR.php

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
http://repository.dnu.dp.ua:1100/

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України
http://repo.dma.dp.ua/

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
http://er.dduvs.in.ua/

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
http://eadnurt.diit.edu.ua

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
http://elibrary.donnuet.edu.ua/

Донецький юридичний інститут МВС України
http://repo.dli.donetsk.ua/

Криворізький державний педагогічний університет
http://elibrary.kdpu.edu.ua/

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
http://ir.nmu.org.ua/

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/

Університет митної справи та фінансів
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/

Донецька область

Донецький національний технічний університет
http://ea.donntu.edu.ua

Маріупольський державний університет
http://91.250.23.215:8080/jspui/

Приазовський державний технічний університет
http://eir.pstu.edu

Житомирська область

Державний університет «Житомирська політехніка»
http://eztuir.ztu.edu.ua

Житомирський державний університет імені Івана Франка
http://eprints.zu.edu.ua

Поліський національній університет
http://znau.edu.ua/tidings/top-news/institutsijnij-repozitarij-zhnaeu

Закарпатська область

Мукачівський державний університет
http://dspace.msu.edu.ua:8080/

Ужгородський національний університет
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/

Запорізька область

Бердянський державний педагогічний університет
https://dspace.bdpu.org/

Запорізький державний медичний університет
http://dspace.zsmu.edu.ua

Запорізький національний технічний університет
http://eir.zntu.edu.ua

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
http://eprints.mdpu.org.ua

Національний університет «Запорізька політехніка»
http://eir.zp.edu.ua/

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
http://elar.tsatu.edu.ua/?locale=uk

Івано-Франківська область

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
http://elar.nung.edu.ua/

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
http://lib.pu.if.ua:8080/

Київська область

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
https://repository.kristti.com.ua/

Білоцерківський національний аграрний університет
http://rep.btsau.edu.ua/

Університет Григорія Сковороди в Переяславі
https://repository.kristti.com.ua

Університет державної фіскальної служби України
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/

Кіровоградська область

Льотна академія Національного авіаційного університету
http://dspace.sfa.org.ua/

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/

Центральноукраїнський національний технічний університет
http://library.kntu.kr.ua/repozit.html

Луганська область

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
http://dspace.lduvs.edu.ua

Луганський національний аграрний університет
http://176.101.220.8:8080/xmlui/

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
http://dspace.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui

Львівська область

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
https://sci.ldubgd.edu.ua/

Львівський державний університет внутрішніх справ
http://dspace.lvduvs.edu.ua

Львівський державний університет фізичної культури
http://repository.ldufk.edu.ua/

Львівський національний аграрний університет
http://repository.lnau.edu.ua/

Національний університет «Львівська політехніка»
http://oai.org.ua/index.php/browse/index/13

Український католицький університет
http://er.ucu.edu.ua

Миколаївська область

Миколаївський національний аграрний університет
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
http://eir.nuos.edu.ua/

Чорноморський національний університет імені Петра Могили
http://dspace.chmnu.edu.ua/

Одеська область

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
https://biblio.onat.edu.ua/

Державний університет «Одеська політехніка»
http://dspace.opu.ua/jspui/

Ізмаїльський державний гуманітарний університет
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/

Національний університет «Одеська юридична академія»
http://dspace.onua.edu.ua

Одеська державна академія будівництва та архітектури
http://mx.ogasa.org.ua/

Одеська національна академія харчових технологій
https://card-file.onaft.edu.ua/

Одеський державний аграрний університет
http://lib.osau.edu.ua/jspui/

Одеський державний екологічний університет
http://eprints.library.odeku.edu.ua/

Одеський державний університет внутрішніх справ
http://dspace.oduvs.edu.ua

Одеський національний економічний університет
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/home.jsp?locale=uk

Одеський національний медичний університет
http://repo.odmu.edu.ua/xmlui/

Одеський національний університет імені  І. І. Мечникова
http://dspace.onu.edu.ua:8080

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
http://dspace.pdpu.edu.ua/

Полтавська область

Полтавський державний аграрний університет
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
http://dspace.pnpu.edu.ua/

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
http://77.121.11.9/

Полтавський університет економіки і торгівлі
http://dspace.uccu.org.ua

Українська медична стоматологічна академія
http://elib.umsa.edu.ua

Рівненська область

Національний університет «Острозька академія»
http://eprints.oa.edu.ua

Національний університет водного господарства та природокористування
http://ep3.nuwm.edu.ua/cgi/search/advanced

Рівненський державний гуманітарний університет
http://repository.rshu.edu.ua/

Сумська область

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
http://178.94.154.49/?locale-attribute=uk

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
http://repository.sspu.sumy.ua

Сумський державний університет
http://essuir.sumdu.edu.ua

Тернопільська область

Західноукраїнський національний університет
http://dspace.tneu.edu.ua

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
https://repository.tdmu.edu.ua/

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
http://dspace.tnpu.edu.ua/

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
http://elartu.tntu.edu.ua

Харківська область

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
http://dspace.library.khai.edu

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
http://repository.kpi.kharkov.ua/

Національний університет цивільного захисту України
http://repositsc.nuczu.edu.ua/?locale=uk

Національний фармацевтичний університет
http://dspace.nuph.edu.ua

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
http://dspace.nlu.edu.ua

Українська інженерно-педагогічна академія
http://repo.uipa.edu.ua/jspui

Український державний університет залізничного транспорт
http://lib.kart.edu.ua/

Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради
http://repository.khpa.edu.ua:8080/jspui/

Харківська державна академія культури
http://95.164.172.68:8080/khkdak-xmlui/

Харківська державна зооветеринарна академія
http://repository.hdzva.edu.ua

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
http://dspace.nua.kharkov.ua

Харківський державний університет харчування та торгівлі
http://elib.hduht.edu.ua

Харківський економіко-правовий університет
http://dspace.hepu.edu.ua:8080/xmlui/

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
http://repository.hneu.edu.ua

Харківський національний медичний університет
http://repo.knmu.edu.ua/

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
http://dspace.hnpu.edu.ua/

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
http://dspace.khntusg.com.ua/

Харківський національний університет внутрішніх справ
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/?locale=uk

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
http://eprints.kname.edu.ua

Харківський національний університет радіоелектроніки
http://openarchive.nure.ua

Херсонська область

Херсонська державна морська академія
https://rep.ksma.ks.ua/jspui/

Херсонський державний аграрний університет
http://dspace.ksau.kherson.ua/

Херсонський державний університет
http://ekhsuir.kspu.edu/

Херсонський національний технічний університет
http://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/29529

Хмельницька область

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/

Хмельницький національний університет
http://elar.khnu.km.ua/jspui/

Черкаська область

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/

Уманський національний університет садівництва
http://lib.udau.edu.ua

Черкаський державний технологічний університет
https://er.chdtu.edu.ua/

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
http://chipb.ddns.net/publications/

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
http://eprints.cdu.edu.ua/

Чернівецька область

Буковинський державний медичний університет
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui

Чернігівська область

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
http://lib.ndu.edu.ua/dspace

Національний університет «Чернігівський колегіум» ім.Т.Г.Шевченка
http://erpub.chnpu.edu.ua/

Національний університет «Чернігівська політехніка»
http://ir.stu.cn.ua/

м. Київ

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/

Київський національний лінгвістичний університет
http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

Київський національний університет будівництва і архітектури
http://repositary.knuba.edu.ua/

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/opis.php3

Київський національний університет технологій та дизайну
http://er.knutd.com.ua

Київський університет імені Бориса Грінченка
http://elibrary.kubg.edu.ua

Національна академія внутрішніх справ
https://www.naiau.kiev.ua/news/baza-danih-elektronnij-repozitarij-nacionalnoyi-akademiyi-vnutrishnih-sprav.html

Національна академія статистики, обліку та аудиту
http://nasoa.edu.ua/biblioteka/instytutsijnyj-repozytarij-nasoa-zareyestrovano-roarmap/

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
https://nmapo.edu.ua/d/potochna-diialnist/instytutsiinyi-repozytarii#InstRe

Національний авіаційний університет
http://er.nau.edu.ua

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
http://enpuir.npu.edu.ua

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
http://ela.kpi.ua

Національний університет «Києво-Могилянська академія»
http://ekmair.ukma.edu.ua

Національний університет біоресурсів і природокористування України
http://dglib.nubip.edu.ua

Національний університет фізичного виховання і спорту України
http://www.uni-sport.edu.ua/node/2509

Національний університет харчових технологій
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui

Університет менеджменту освіти
http://umo.edu.ua/scientific-library/depozitary