Правила користування

Правила користування  бібліотекою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування  бібліотекою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» затвердженого Постановою Верховної Ради України від 16 березня 2000 року, Законом України «Про внесення змін до Закону України« Про бібліотеку і бібліотечну справу » від 21 травня 2009 №1388-VI, Положення про науковій бібліотеці університету та Типовими правилами користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України, затвердженого Наказом Міносвіти України від 31.08.1999 №321, Статуту університету.

1.2. Бібліотека університету є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом і забезпечує творами друку та іншими інформаційними ресурсами навчальний, науковий та виховний процес ВНЗ.

1.3. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи й знаходяться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою безкоштовне. Платні послуги надаються додатково відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 №534 та Наказу Міністерства освіти і науки України. Вартість послуг визначається договором і затверджується керівництвом університету.

1.5. Ці Правила діють в повному обсязі в усіх структурних підрозділах бібліотеки.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧИТАЧІВ. ПРАВИЛА ЗАПИСУ ДО БІБІЛОТЕКИ
Й ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМ ФОНДОМ

Читач (далі користувач) бібліотеки зобов’язаний дотримуватися цих Правил.

2.1. Право користування бібліотекою надається студентам, аспірантам, професорсько-викладацькому складу, науковцям, співробітникам структурних підрозділів університету, учням ліцею та представникам інших підприємств, організацій та установ.
Доповнення: користувачі з інших міст, організацій, підприємств обслуговуються в режимі читального залу при пред’явленні паспорта.

Для запису до бібліотеки користувачеві необхідно пред’явити:

 • студентам ‒ студентський квиток, дійсний у поточному році, 2 фотографії;
 • аспірантам денної форми навчання ‒ аспірантське посвідчення, 2 фотографії, гарантійний лист від керівника;
 • аспірантам заочної форми навчання ‒ аспірантське посвідчення, 2 фотографії, гарантійний лист з місця роботи і гарантійний лист від керівника;
 • співробітникам університету ‒ пропуск, довідка з відділу кадрів, 2 фотокартки;
 • представникам інших організацій і підприємств ‒ гарантійний лист з місця роботи, паспорт, 2 фотографії.

2.3. На підставі поданих документів користувач отримує читацький квиток, який дає право користування всіма підрозділами бібліотеки.

2.4. Під час запису до бібліотеки користувач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою й підтвердити своє зобов’язання про їх дотримання особистим підписом на читацькому квитку, читацькому формулярі, картці реєстрації.

2.5. При втраті читацького квитка користувач отримує дублікат після заяви про втрату. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, яку під нього взято.

2.6. Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, у читальних залах та інших пунктах видачі літератури; користуватися всіма видами довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування та іншими послугами, які надаються бібліотекою; брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, та інших заходах, які ініціює бібліотека.

2.7. Наукова література видається терміном на 1 місяць у кількості:

 • 10-‒15 примірників професорсько-викладацькому складу докторантам, науковим співробітникам, аспірантам;
 • 10 примірників студентам дипломникам і членам наукових товариств;
 • іншим категоріям користувачів до 5 примірників.

2.8. Навчальна література видається на навчальний рік з посеместровою перереєстрацією, у кількості, яку визначено навчальними планами й програмами.

2.9. Художня література видається у кількості 3‒5 екземплярів терміном до 15 днів.

2.10. Періодичні видання минулих років видаються терміном на 15 днів, Періодичні видання останніх десяти років видаються в режимі читального залу.

2.11. Термін користування документами, які користуються підвищеним попитом на абонементах може бути при необхідності обмежений до 10 днів.

2.12. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання користувача, якщо на неї немає попиту з боку інших користувачів, за умови пред’явлення літератури бібліотекарю.

2.13. Енциклопедії, рідкісні та цінні видання, альбоми, поодинокі екземпляри, література підвищеного попиту, видання на електронних носіях, а також матеріали, отримані за допомогою міжбібліотечного абонемента (МБА), видаються в режимі читального залу. Кількість документів, які видаються в читальних залах бібліотеки, не обмежується.

2.14. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДДКР та ін.), Література обмеженого доступу видається в читальному залі в установленому порядку.

2.15. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек у системі міжбібліотечного абонемента (МБА).

2.16. Користувач бібліотеки може здійснити електронне замовлення документів на основі електронного каталогу, як у локальній мережі бібліотеки, так і в режимі віддаленого доступу.

2.17. Для отримання літератури користувач заповнює читацьку вимогу чи формує електронне замовлення документів, пред’являє читацький квиток, розписується в читацькому і книжковому формулярах за кожний одержаний примірник або підтверджує отримання документів з фонду бібліотеки PIN-кодом.
Доповнення: читацький квиток, книжковий формуляр і читацький формуляр підтверджують факт і дату видачі літератури. Повернення літератури підтверджується підписом бібліотекаря в читацькому формулярі.

2.18. На початку кожного календарного року користувачі бібліотеки повинні пройти перереєстрацію, пред’явивши всю літературу, що значиться за ним, і продовжити (при необхідності) термін користування.

2.19. Користувачі зобов’язані дбайливо поводитися з виданими документами, повертати їх у встановлений термін, не робити в них ніяких позначок, не виривати й не загинати сторінок.

2.20. Студенти на час літніх канікул повертають до бібліотеки всі взяті ними книги та інші матеріали.

2.21. Користувачі, які не пройшли перереєстрацію в поточному році, не обслуговуються в жодному з підрозділів бібліотеки.

2.22. Користувачі, які закінчили університет або в разі звільнення повинні повністю розрахуватися з бібліотекою й підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури. Аспіранти після закінчення аспірантури повинні пред’явити обхідний лист завідуючому аспірантурою в університеті.

2.23. При отриманні документів необхідно ретельно їх переглядати й у разі виявлення в них яких-небудь дефектів негайно повідомити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити відповідні позначки. Відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який користувався нею останнім.

2.24. Користувачі, які завдали шкоди фонду бібліотеки, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.25. Користувачі, які втратили книги або інші видання та матеріали з фонду бібліотеки, або завдали їм непоправної шкоди, зобов’язані замінити їх такими ж творами друку або визнаними бібліотекою рівноцінними.
Доповнення: при неможливості зробити рівноцінну заміну користувач може зробити ксерокопію документа. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, номінальна вартість яких значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності.

2.26. Заміна втраченої або пошкодженої користувачами літератури фіксується в «Зошити обліку книг, прийнятих від читачів замість загублених» і підтверджується підписами читача й бібліотекаря, що приймає заміну.

2.27. За порушення правил користування бібліотекою користувачі позбавляються права користування всіма пунктами обслуговування бібліотеки терміном до 1 місяця, при повторному порушенні на 3 місяці.

Категорично заборонено:

 • передавати свій читацький квиток іншим особам і користуватися чужим ‒ термін позбавлення права користування на 2 місяці;
 • вилучати і переставляти картки з каталогів та картотек;
 • приймати дзвінки й говорити по мобільному телефону в зоні обслуговування бібліотеки (мобільні телефони в зоні обслуговування бібліотеки необхідно переключити на беззвучний режим);
 • проводити фото-, кіно-, відеозйомки без відповідного дозволу адміністрації бібліотеки;
 • вносити в зону обслуговування продукти харчування.

3.ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної діяльності університету.

3.2. Здійснює облік бібліотечного фонду, забезпечує збереження, раціональне розміщення та його використання.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, інформує користувачів про всі види послуг, бібліотекою послуг.

3.4. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів професорсько-викладацького складу, науковців та студентів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження з метою оптимального їх задоволення.

3.5. Створює та веде довідково-пошуковий апарат, готує до видання бібліографічні покажчики, бібліографічні списки літератури, виконує всі види бібліотечно-бібліографічних довідок.

3.6. Надає користувачам допомогу у виборі необхідних матеріалів через систему традиційних каталогів і картотек, електронний каталог, науково-допоміжні та рекомендаційні бібліографічні покажчики, проводить усні консультації, організовує книжково-ілюстративні виставки, заходи з масового, групового та індивідуального бібліографічного інформування.

3.7. Організовує диференційоване обслуговування користувачів на абонементах, читальних залах і в інших пунктах обслуговування.

3.8. Реалізовує можливості взаємного використання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонемента (МБА), внутрішнього та міжнародного книгообміну, електронної доставки документів (ЕДД).

3.9. Розширює можливості використання інформації шляхом доступу до світових інформаційних ресурсів, забезпечує доступ до баз даних, як в Україні, так і за її межами.

3.10. Навчає користувачів пошуку інформації та організовує з цією метою заняття з основ інформаційної культури, згідно з навчальними планами і програмами.

3.11. Здійснює видачу користувачам книг, матеріалів та інших творів друку, тільки після повернення взятих або продовжених раніше, систематично стежить за їх своєчасним поверненням до бібліотеки.

3.12. Надає у тимчасове користування документи без черги (викладачам, науковим співробітникам).

3.13. Нагадує після закінчення терміну користування документами користувачеві по телефону (за рахунок користувача) або поштою про необхідність їх повернення до бібліотеки у десятиденний термін. У випадку не повернення або неможливості заміни літератури користувачем, бібліотека передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

3.14. Бібліотека не обслуговує користувачів, які не пройшли перереєстрацію в поточному році.

3.15. Інформує про правила обслуговування користувачів з використанням автоматизованих технологій.

3.16. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.